Pedagogiek

We proberen een omgeving te scheppen waarin kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen. Met warmte persoonlijke aandacht geven we de kinderen de gelegenheid te spelen en zich te ontwikkelen. Het vrije spel, de natuur, de jaarfeesten zijn belangrijke elementen. Het terugkerende dag/ jaarritme van zingen, spelen, eten, rusten, seizoenen, de dag en de jaarfeesten, geeft het kind herkenning en vertrouwen. Het door hen gecreëerde leefklimaat, met betrekking tot de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen toevertrouwd aan het kindercentrum. Daarbij laten we ons inspireren door de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

 

leder kind is een eigen persoonlijkheid die zijn levensweg zal gaan en op die manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te ontdekken en te begeleiden opdat het later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezit om daadwerkelijk uit te voeren wat het zich tot doel heeft gesteld.

 

Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het kind basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding. Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft kracht en inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen.

 

De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.