Oudercommissie KDC De Vlindertuin

De oudercommissie een zeer belangrijk orgaan en heeft binnen de Vlindertuin een belangrijke adviserende rol.
 
Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
 
De oudercommissie:
  • overlegt met de manager
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de manager of directeur
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
  • onderhoudt contacten met andere ouders
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het Kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • minimaal 3 keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar.
 
Nadere informatie kunt u inwinnen bij; oc.vlindertuinuden@gmail.com
 userfiles/Modelreglement en huishoudelijk reglement oudercommissie (1)2020.pdf